Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα. 1 
Χρήση περιεχομένου. 1 
Περιορισμός ευθύνης – Αποκήρυξη. 2 
Εφαρμοστέος νόμος. 3 
Προσωπικά δεδομένα. 3 
   1. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται 4 
   2. Πρόσβαση στις πληροφορίες . 4
   3. Αρχεία καταγραφής – Cookies. 4 
Παιδιά και ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες. 5 
Τρόποι παραλαβής των προϊόντων. 5 
Τρόποι πληρωμής. 5 
Υπαναχώρηση – Επιστροφές προϊόντων. 6 

Η χρήση του www.lfree.gr (εφ’ εξής: «lfree.gr») από τους επισκέπτες/χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των προδιαγραφών «Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και Ασφάλεια και προστασία δεδομένων». Συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις παραγράφους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του  lfree.gr . Διότι άλλως για οποιαδήποτε ζημία που θα υποστούν θα είναι υπεύθυνοι. Το  lfree.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιήσει τις παραγράφους «Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και Ασφάλεια και προστασία δεδομένων», χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών.

Πνευματικά δικαιώματα 

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενα, γραφικές παραστάσεις, τα λογότυπα, οι εικόνες και το λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ ειτε προμηθευτών της και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουν δε κατοχυρωθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Συμβολαιογραφικώς. Η σύνταξη (που σημαίνει την συλλογή, ρύθμιση και την συνέλευση) όλου του περιεχομένου σε αυτό τον ιστότοπο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο και το λογισμικό σε αυτό τον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αγορές, πώληση και πόρος ηλεκτρονικών καρτών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της αναδημοσίευσης, της επίδειξης ή της απόδοσης του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αυστηρά απαγορευμένη.

Χρήση περιεχομένου 

Ο ιστότοπος lfree.gr ή οποιαδήποτε μερίδα αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητώς από το lfree.gr. Το lfree.gr διατηρεί το δικαίωμα και είναι στη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, κλείσει λογαριασμούς ή/και να ακυρώσει παραγγελίες που περιλαμβάνουν οτιδήποτε και χωρίς περιορισμό, εάν το lfree.gr θεωρεί ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει τον εφαρμόσιμο νόμο ή είναι επιβλαβής στα ενδιαφέροντα του lfree.gr ή αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη , δημοσία ασφάλεια και ισχύοντες νόμους.

Περιορισμός ευθύνης – Αποκήρυξη

Επισημαίνεται ότι η χρήση του lfree.gr και του περιεχομένου του lfree.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η χρήση του lfree.gr συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του lfree.gr, των συντακτών και των συνεργατών του. Συνεπώς το lfree.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το lfree.gr. Το lfree.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το lfree.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό website ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλου επιζήμιου κώδικα.

Το περιεχόμενο του lfree.gr παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο δηλαδή ο κάθε χρήστης–επισκέπτης αναλαμβάνει ιδίαν ευθύνη εκ οικείου πταίσματος σε περίπτωση ή επικλήσεως ζημίας.

Το lfree.gr, οι συΝτΑκτες του και οι συνεργΑτες του, αποκηρΥσσουν στον μΕγιστο βαθμΟ που επιτρΕπει ο νΟμος, κΑθε εγγΥΗση, Αμεση Ή υπαινισσΟμενη, θεσπισμΕνη Ή μη, συμπεριλαμβανΟμενης δΙχως Ομως περιορισμΟ των υπαινισσΟμενων εγγΥΗσεων περΙ εμπορευσιμΟτητας και μη καταπΑτησης των δικαιωμΑτων τρΙτων. Το lfree.gr δεν θα εΙναι υπεΥθυνο για οποιεσδΗποτε ζημιΕς οποιουδΗποτε εΙδους που προκΥπτουν απΟ την χρήΗη αυτοΥ του ιστΟτοπου, που περιλαμβΑνει Αμεσες, Εμμεσες, τυχαΙες, σωφρονιστικΕς και επακΟλουθες ζημιΕς. Το lfree.gr δεν υποβΑλλει καμΙα παρατΗρηση ή εξουσιοδΟτηση οποιουδΗποτε εΙδους, σαφΗ η υπονοοΥμενη, ως προς τη λειτουργία του ιστΟτοπου Ή τις πληροφορΙες, το περιεχΟμενο, τα υλικΑ ή τα προϊΟντα συμπεριλαμβανΟμενα σε αυτΟν τον ιστΟτοπο.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που κάνει τη χρήση ή που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το lfree.gr καταλαβαίνει και ρητώς αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία εξουσιοδότηση ή εγγύηση που να γίνεται σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το περιεχόμενο του ιστότοπου καθώς επίσης και πως οι τρέχουσες πληροφορίες είναι η ακρίβειά του και η πληρότητά του. Το lfree.gr περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους ως υπηρεσία στους χρήστες του. Εντούτοις, το lfree.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν υποβάλλει καμία επικύρωση ή παρατήρηση από καμία άποψη σχετικά με το περιεχόμενο ή την καταλληλότητα του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο συνδεμένο ιστόχωρο. Επομένως οι χρήστες παραμερίζουν με το παρόν έγγραφο οποιαδήποτε αξίωση ενάντια σε lfree.gr σε σχέση με οποιοδήποτε συνδεμένο ιστόχωρο ή περιεχόμενο. Κανένας ιδιοκτήτης του lfree.gr, διευθυντής, υπάλληλος ή οποιοσδήποτε άλλος αντιπρόσωπος δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές που μπορούν να προκύψουν από ή σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου lfree.gr ή οποιονδήποτε άλλων που συνδέονται ή που αναφέρουν αυτόν. Οι πληροφορίες τιμολόγησης και διαθεσιμότητας είναι σε θέση να αλλάζουν χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη προειδοποίηση έστω και εάν αυτές δεν είναι παρόμοιες ή ανταγωνιστικές άλλων ιστοτόπων (web) και έστω εάν βάσει της αιφνίδιας αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής προέρχεται ζημία σε συγκεκριμένη συναλλαγή υπό εξέλιξη ή μέλλουσα. Συνακόλουθα δεν αναλαμβάνεται καμμία εγγύηση τιμών ή εγγύηση διαθεσιμότητας. Οι τιμές αναφέρονται σε Euro (€) και  περιλαμβάνουν την αξία προϊόντων, την τιμολόγηση μεταφοράς και οποιουσδήποτε ισχύοντες φόρους. Ανεξάρτητα από το που διαμένετε ή  του τόπου παραγγελίας του προϊόντος από όπου παραγγέλνετε το προϊόν, ισχύει η τιμολόγηση σε Euro. Το lfree.gr είναι βασισμένο στην Ελλάδα και υπόκειται σε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την πώληση των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την τοπική, επαρχιακή και ομοσπονδιακή αρμοδιότητα μόνο.

Εφαρμοστέος νόμος 

Ο ιστότοπος του lfree.gr δημιουργείται και ελέγχεται από την ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ Υπό αυτή τη μορφή οι νόμοι της ΕΛΛΑΔΑΣ ελέγχουν αυτές τις αποκηρύξεις και τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Κατά την πρόσβαση στο lfree.gr, ο χρήστης ή ο επισκέπτης συμφωνεί ότι όλα τα ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση του lfree.gr και οι συνδεμένοι ιστόχωροι του, υπάγονται στο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του lfree.gr και του επισκέπτη/χρήστη του lfree.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια  ενσωματωθεί σε αυτή.

Προσωπικά δεδομένα 

Η ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ σχεδίασε τον ιστότοπο lfree.gr έτσι ώστε οι επισκέπτες/ χρήστες του να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Από τους επισκέπτες του lfree.gr ζητείται να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν e-mail στο lfree.gr.

1. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται

Το lfree.gr συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία όταν πρόκειται ο επισκέπτης/ πελάτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τα προϊόντα του lfree.gr ή όταν τοποθετήσει μια εντολή/ παραγγελία σε αυτό. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας ενδιαφέροντος/παραγγελίας στον ιστότοπο lfree.gr, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το τηλέφωνο και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής- παράδοσης μιας παραγγελίας ή στοιχεία τιμολόγησης. Το lfree.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που συλλέγει κατά την συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος/παραγγελίας, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους πελάτες/χρήστες σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη/χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το lfree.gr και ειδικές προσφορές του lfree.gr. Ο πελάτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από το lfree.gr.

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες 

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους των πελατών/χρηστών δήλωση των προσωπικών τους δεδομένων, σημαίνει ότι συμφωνούν ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπάλληλους του lfree.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το lfree.gr σέβεται τη εχεμύθεια των χρηστών/πελατών. Το lfree.gr δεν πωλεί, δεν ανταλλάσσει ή νοικιάζει τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών/χρηστών του σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης το lfree.gr μπορεί να παρέχει συνολικά στατιστικά στοιχεία των πελατών του, των πωλήσεων, στοιχεία επισκεψιμότητας και τις σχετικές πληροφορίες του ιστότοπου σε αξιόπιστους προμηθευτές του. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν θα περιλαμβάνουν καμμία προσωπική πληροφορία. Σε καμία περίπτωση το lfree.gr δεν μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/πελατών του με άλλους χωρίς την δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

3. Αρχεία καταγραφής– Cookies 

Το lfree.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies δεν περιέχουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, αλλά επιτρέπουν στο lfree.gr να παρέχει κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως η απευθείας σύνδεση-αγορά με ένα πάτημα κουμπιού καθώς επίσης και η αποθήκευση των στοιχείων-προϊόντα στο καλάθι αγορών μεταξύ των επισκέψεων των πελατών/χρηστών. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές ιστού (browser) δέχονται αυτόματα τα cookies αλλά μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε τον φυλλομετρητή σας για να το αποτρέψετε.

Παιδιά και ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες 

Το lfree.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Οι ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες του lfree.gr, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του lfree.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ενθαρρύνουμε τους γονείς να μιλούν στα παιδιά τους για το internet και για την παροχή πληροφοριών μέσω αυτού. Δεσμευόμαστε για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Εάν ανήλικος λάβει πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέως δεν θα φέρει ευθύνη η εταιρεία ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ.

Τρόποι παραλαβής των προϊόντων 

Για τους διαμένοντες στο λεκανοπέδιο της Αθήνας υπάρχουν οι εξής τρόποι παραλαβής των προϊόντων:

  •  Παραλαβή από την έδρα της ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
  •  Παράδοση στην διεύθυνση του πελάτη με δικά μας μέσα, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι αποστολές γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ.

Τρόποι πληρωμής

Για όλα τα προϊόντα του lfree.gr ισχύουν οι πιο κάτω τρόποι πληρωμής:

  • Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ
  • Με μετρητά στον οδηγό του lfree.gr κατά την παραλαβή των προϊόντων εκτός αντίθετης εντολής της ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ
  • Με αντικαταβολή στην εταιρεία courier που θα παραδώσει τα προϊόντα

Υπαναχώρηση – Επιστροφές προϊόντων 

Οι πελάτες/ χρήστες του lfree.gr έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγοράσανε και να ζητήσουν την αντικατάστασή τους στις πιο κάτω περιπτώσεις :

  •  Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία).
  •  Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν μαζί με όλα τα έγγραφα/ παραστατικά τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοσή του. Συμφωνείται ότι σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος θα ελέγχεται από την ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ και παρέχεται η δυνατότητα στην τελευταία αντικαταστάσεως του χωρίς αξίωση του χρήστη-αγοραστή για χρηματική αποζημίωση.